18 Δεκεμβρίου 2009

Hilton, Αίθουσα Θάλεια
 Αρχική
 Σκοπός
 Σε ποιους απευθύνεται
 Διοργανωτής
 Πρόγραμμα
 Ομιλητές
 Παρουσιάσεις
 Album Φωτογραφιών
 Χορηγοί
 Χώρος Διεξαγωγής
 Επικοινωνία
 
Παρουσιάσεις
  1. Εφαρμογές Στρατηγικών Αντιστάθμισης στην Αγορά Ξηρού Φορτίου. Τι ευκαιρίες είδαμε το 2009? Τι μπορούμε να κάνουμε για το 2010 & 2011?, Αντωνόπουλος Φιλήμων
  2. Οικονομικοί Κύκλοι και Κατανομή Κεφαλαίων, Βέργος Κωνσταντίνος, Ph.D.
  3. Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου στη Ναυτιλία: Παρούσες Τάσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Βισβίκης Ηλίας, Ph.D.
  4. Η Αποτίμηση της Αγοράς Μετοχών, Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος
  5. Σχέση μεταξύ Αγορών Παραγώγων Εμπορευμάτων και Παραγώγων Ναύλων, Καβουσανός Εμμανουήλ, Ph.D.
  6. Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου, Κοντινάκης Νικόλαος
  7. Current Relative Strength Picture, Πώποτας Βασίλης
  8. Εξελίξεις στο χώρο των Σύνθετων Προϊόντων, Φλαμούρης Δημήτρης, Ph. D.
  9. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) και Τεχνική Ανάλυση, Λάμπρου Εμμανουήλ, CMT
  10. Ανάπτυξη ενός πλαισίου στοχαστικού προγραμματισμού για τη διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων, Τοπάλογλου Νικόλαος, Ph.D.


Θέμα: Εφαρμογές Στρατηγικών Αντιστάθμισης στην Αγορά Ξηρού Φορτίου. Τι ευκαιρίες είδαμε το 2009? Τι μπορούμε να κάνουμε για το 2010 & 2011?
Ομιλητής: Αντωνόπουλος Φιλήμων

Κατά την διάρκεια του 2009 η αγορά αντιμετώπισε πολύ υψηλή μεταβλητότητα τιμών ναύλων  αλλά και μεγάλη μεταβολή στις προσδοκίες και την ψυχολογία η οποία κυμάνθηκε από μια διάχυτη απαισιοδοξία στις αρχές του έτους έως μια συγκρατημένη αισιοδοξία μετά το καλοκαίρι με αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφής των καμπυλών των μελλοντικών τιμών των FFAs στην διάρκεια του έτους. Αυτή η μεταβολή των προσδοκιών που κίνησε τις καμπύλες από Contango σε Backwardation, έδωσε ευκαιρίες για εφαρμογή στρατηγικών αντιστάθμισης  που εξασφάλισαν εξομάλυνση των χρηματοροών των εμπλεκομένων εταιριών.Θέμα: Οικονομικοί Κύκλοι και Κατανομή Κεφαλαίων
Ομιλητής: Βέργος Κωνσταντίνος, Ph.D.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα διερευνήσουμε τους Οικονομικούς κύκλους ενώ θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε στάδιο. Γίνεται αναφορά στην τρέχουσα κρίση, στην βελτιστη κατανομή κεφαλαίων σε διαφορετικές φάσεις των κύκλων καθώς και στη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα.Θέμα: Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου στη Ναυτιλία: Παρούσες Τάσεις και Μελλοντικές Προοπτικές
Ομιλητής: Βισβίκης Ηλίας, Ph.D.

Το εξαιρετικά ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά πλέον επιτακτική ανάγκη τον εντοπισμό των κινδύνων και την αντιμετώπισή τους. Η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, στο όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα, είναι επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων. Η διαχείριση κινδύνου στο χώρο της ναυτιλίας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν. Σκοπός της συζήτησης, είναι να σκιαγραφήσει τα εναλλακτικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στις ναυτιλιακές εταιρείες και συγκεκριμένα του κινδύνου από τους ναύλους.


Θέμα: Η Αποτίμηση της Αγοράς Μετοχών
Ομιλητής: Γεωργιάδης Νικόλαος

Η Αγορά Μετοχών φαίνεται να διανύει ένα νέο μακροχρόνιο κύκλο μετά από το τελευταίο της υψηλό το 1999. Ποια είναι η πραγματική αξία των μετοχών σήμερα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η μελλοντική τους πορεία; Ποια είναι τα βασικά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Πώς συγκρίνονται οι ελληνικές αποτιμήσεις με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικανικές; Σύγκριση ελληνικών κλάδων με αντίστοιχους διεθνείς κλάδους. Τι συνέβαινε στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών κατά την τελευταία μεγάλη άνοδο του 1999. Πόσο πιθανό είναι να ξαναπαρουσιαστεί εκείνη η εικόνα στην εγχώρια αγορά στο μέλλον;

Οι κύκλοι των αποτιμήσεων και τα χαρακτηριστικά τους. Τελικά είναι φθηνή ή ακριβή η ελληνική αγορά μετοχών;


Θέμα: Σχέση μεταξύ Αγορών Παραγώγων Εμπορευμάτων και Παραγώγων Ναύλων
Ομιλητής: Καβουσανός Εμμανουήλ, Ph.D.

Η έρευνα για το βαθμό και τον τρόπο που οι νέες πληροφορίες διαβιβάζονται μεταξύ των διαφόρων αγορών είχε πάντα ενδιαφέρον. Αυτή η μελέτη ερευνά τη διάχυση της πληροφόρησης αποδόσεων και της μεταβλητοτήτων μεταξύ των αγορών Προθεσμιακών Συμβολαίων Ναύλων (FFAs) και των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) εμπορευμάτων που μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
Ο σημαντικός ρόλος αυτών των συσχετισμών αποτελεί πληροφορία υψηλής οικονομικής αξίας για τα εμπλεκόμενα μέρη στις αγορές αυτές, καθώς συντελεί στη δημιουργία επιτυχημένων επενδυτικών στρατηγικών και στην καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού της μεταφοράς της πληροφορίας μεταξύ αυτών των αγορών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντική διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των προθεσμιακών συμβολαίων σε ναύλους και των παραγώγων στα αντίστοιχα εμπορεύματα που μεταφέρονται με πλοία.


Θέμα: Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου
Ομιλητής: Κοντινάκης Νικόλαος

Τα τρία τελευταία χρόνια, η αγορά πετρελαίου βίωσε μια πρωτοφανή άνοδο και πτώση της τιμής του αργού με ταυτόχρονη αύξηση της μεταβλητότητας της τιμής. Σε αυτό το διάστημα, υποδείχθηκαν, εκ περιτροπής, ως αίτιοι της ανόδου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, έως τους πολιτικούς και τους κερδοσκόπους των χρηματιστηρίων. Πολλοί αναλυτές, μάλιστα, την εποχή της μεγάλης ανόδου, έσπευσαν να μιλήσουν για ένα νέο Παράδειγμα στην διεθνή αγορά πετρελαίου.

Ποια είναι η διάρθρωση της σύγχρονης αγοράς πετρελαίου και τι αλλαγές διακρίνονται τα τελευταία χρόνια; Ποιοί παράγοντες διαμορφώνουν τις τιμές του αργού και πώς αυτές επηρεάζουν τα μεγέθη των κρατικών οικονομιών; Υπάρχει ένα νέο παράδειγμα στην αγορά πετρελαίου και σε τι συνίσταται αυτό; Ποια προβλέπεται να είναι η εξέλιξη της αγοράς το επόμενο διάστημα;Θέμα: Current Relative Strength Picture
Ομιλητής: Πώποτας Βασίλης

Ο ομιλητής θα παρουσιάσει τις τρέχουσες συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων της αγοράς. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει να προσδιορίσει την παρούσα συγκυρία στον κύκλο των αγορών και της οικονομίας. Το κύριο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ανάλυση relative strength το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην επισήμανση υπεραποδόσεων.Θέμα: Εξελίξεις στο χώρο των Σύνθετων Προϊόντων
Ομιλητής: Φλαμούρης Δημήτρης, Ph. D.

Η εποχή χαμηλών επιτοκίων τον τελευταίο καιρό έχει οδηγήσει τις τράπεζες στην ανάγκη να είναι πιο δημιουργικές. Τα σύνθετα προϊόντα έπρεπε να γίνουν πιο φθηνά και πιο ασφαλή. Αυτή η παρουσίαση περιγράφει τον τρόπο που οι τράπεζες βρήκαν για να πετύχουν ακριβώς αυτό.Θέμα: Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) και Τεχνική Ανάλυση
Speaker: Λάμπρου Εμμανουήλ, CMT

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) αποτελούν ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο και παρουσιάζουν τεράστια άνθιση παγκοσμίως. Δίνουν την δυνατότητα για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα επενδυτικών κλάσεων όπως τις μετοχές, τα ομόλογα, το συνάλλαγμα, τα εμπορεύματα, τη χρηματαγορά και τις εναλλακτικές επενδύσεις. Η συμμετοχή επιτυγχάνεται με τρόπο απλό, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, ρευστότητας και με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε αγορές οι οποίες στο παρελθόν ήταν απαγορευτικές για αυτούς (λόγω κόστους ή πρόσβασης) και υπάρχει η δυνατότητα για την εφαρμογή πλήθος στρατηγικών (cash management, asset allocation, trading strategies, core satellite strategies, hedging), ενώ παραδοσιακά προϊόντα όπως τα παράγωγα μπορούν να υποκατασταθούν.

Μέσα στο νέο σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον η Τεχνική Ανάλυση έρχεται δώσει στους επενδυτές επιπλέον δυνατότητες προσέγγισης προϊόντων και αγορών, εφαρμογής στρατηγικών και διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου. Με την χρήση των ETFs και την προσέγγιση της Τεχνικής Ανάλυσης οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα για ακόμα αποτελεσματικότερο asset allocation.

Θέμα: Ανάπτυξη ενός Πλαισίου Στοχαστικού Προγραμματισμού για τη Διαχείριση Διεθνών Χαρτοφυλακίων
Speaker: Τοπάλογλου Νικόλαος, Ph.D.

Αναπτύσσουμε ένα δυναμικό, πολλαπλών περιόδων μοντέλο στοχαστικού προγραμματισμού για τη διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων. Δέντρα σεναρίων (scenario trees) χρησιμοποιούνται προκειμένου να μοντελοποιήσουμε την αβεβαιότητα στην κίνηση των τιμών των μεταβλητών (τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων και ισοτιμιών). Τα δέντρα σεναρίων εισάγονται ως δεδομένα στο μοντέλο, το οποίο αποφασίζει το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο όσον αφορά την απόδοση και το ρίσκο, καθώς και την καλύτερη στρατηγική για την αντιστάθμιση των κινδύνων που επηρεάζουν την απόδοση των διεθνών χαρτοφυλακίων. Αναλύονται και συγκρίνονται εναλλακτικές στρατηγικές αντιστάθμισης απέναντι στους κινδύνους, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.

 
 
Home - Σκοπός - Σε ποιους απευθύνεται - Διοργανωτής - Πρόγραμμα - Ομιλητές - Παρουσιάσεις - Χορηγοί - Χώρος Διεξαγωγής - Επικοινωνία

Internet Support © 2009 derivatives.gr ®